Pedagog i Psycholog

Dziennik elektroniczny

Synergia Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

„Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie,

byś nie miał go na krytykę innych.”

      Christian D. Larson

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 poz.532) do zadań pedagoga i psychologa należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozeznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania, o których mowa są udzielane z inicjatywy:

 • ucznia,
 • rodziców ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
 • pielęgniarki,
 • poradni,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego.

Zapraszamy do współpracy

 

 

Godziny pracy 

 

PEDAGOG GIM 4 

ANNA WAWRYSZUK

Poniedziałek 11.30 - 15.30 

Wtorek

8.00 - 13.00

(9.50 - 10.50  zajęcia)

Środa

8.00 - 12.00 

Czwartek

11.30 - 12.30

12.30 - 16.30

Piątek 8.00 - 12.00 

miejsce: gabinet 6D (parter)

telefon: 55 625-66-57

PSYCHOLOG GIM 4 

IWONA TOMCZAK

Poniedziałek

8.00 - 8.55

9.40 - 12.45 

Wtorek

10.00 - 11.00

11.00 - 15.00 

Środa

11.30 - 15.00 

12.00 - 13.00 

Czwartek

8.00 - 10.45

11.30 - 12.45

12.45 - 13.45

Piątek 10.00 - 14.00 

miejsce: gabinet 6D (parter)

telefon: 55 625-66-64

 

PEDAGOG SP 11 

MAŁGORZATA KARBOWSKA

Poniedziałek

8.00 - 13.00

Wtorek

11.30 - 15.30

Środa

11.30 - 14.30 

15.30 - 16.00 

Czwartek

8.00 - 9.30

10.30 - 13.00

Piątek 8.00 - 12.00 

 miejsce: gabinet 7E (parter)

 telefon: 55 625-66-65 

PSYCHOLOG SP 11 

GABRIELA LASKOWSKA

Poniedziałek

-----------

Wtorek

8.30 - 11.30

Środa

8.30 - 11.30 

Czwartek

11.00 - 16.00  (17.00)

Piątek -----------

miejsce: gabinet 7E (parter)

telefon: 55 625-66-65 

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly