Świetlica i stołówka

Dziennik elektroniczny

Synergia Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

Świetlica

 

Czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach:  6.00 - 16.30

 

 

 

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami, którzy przychodzą wcześniej do szkoły i dłużej w niej przebywają - ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Świetlica posiada bardzo dobre warunki lokalowe - dwie przestronne i dobrze wyposażone sale oraz odrębne toalety. Pomieszczenia urządzone są funkcjonalnie, bezpiecznie i estetycznie. Opiekę nad uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dzięki której w świetlicy panuje przyjazna dziecku, wręcz "domowa" atmosfera.

Nauczyciele - wychowawcy dokładają wszelkich starań, aby niejednokrotnie długie przebywanie dzieci na terenie szkoły, nie było dla nich uciążliwe.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają możliwość miłego spędzania wolnego czasu, zabawy w gronie rówieśników, odrobienia zadań domowych z pomocą nauczyciela, rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestniczenie w różnego typu zajęciach, konkursach, imprezach oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Działalność świetlicy jest ściśle zintegrowana z zadaniami szkoły. Jedną z podstawowych form działalności świetlicy są zajęcia programowe, wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, opracowanego na podst. Planu Rozwoju Szkoły oraz programów obowiązujących w szkole. Są to zajęcia czytelnicze, artystyczno-techniczne, umuzykalniające, rekreacyjno-ruchowe, komputerowe, z zakresu edukacji środowiskowej.

 

Do priorytetowych zadań realizowanych w ramach działalności opiekuńczo - wychowawczej świetlicy, wynikających z rocznego planu pracy na bieżący rok szkolny należy:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
  • zapewnienie bezpiecznych warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie
  • zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej
  • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomaganiu rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej
  • ustawiczne doposażenie bazy materialnej świetlicy.

 

W/w zadania realizowane są zgodnie z miesięcznymi rozkładami zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz kalendarzem imprez i uroczystości świetlicowych.

 

Galeria:

Świetlica Szkolna (zdjęcie 360o)Stołówka Szkolna

 

Zespół Szkół nr 1 prowadzi stołówkę szkolną, która umożliwia wszystkich chętnym uczniom wykupienie oraz higieniczne spożycie smacznych, tanich i dwudaniowych obiadów.

Opłata za posiłki (zupa, drugie danie + kompot) w roku szkolnym 2016/2017 wynosi

(3,50 zł/obiad * liczba posiłków)

 Odpłatności zbierane są  do 10 dnia każdego miesiąca, u Pani Marzenki w segmencie A gab. 102.

 

Obiady wydawane są w godzinach  11.25 - 13.00.

 Odpłatnośc za obiady

Galeria:

Stołówka Szkolna (zdjęcie 360o)

Nasza szkoła 360

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.