Deklaracja dostępności

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Open Panel

 

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

 

SP11.ELBLAG.Pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • niektóre informacje zamieszczane są w postaci załączników, które nie są dostępne cyfrowo

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 

 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość zmiany kontrastu
 • podświetlane linki
 • jasne tło
 • mapa strony
 • treści są responsywne i prawidłowo wyświetlane na różnych typach urzadzeń

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: - Tomasz Żandarski,
e-mail -

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:
numer telefon - 55 625 6651

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek został wybudowany w latach 90-tych, nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

 

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 01.01.2021

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.