Ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Plan lekcji

 plan lekcji 320x193 
Otwórz Panel

Drodzy uczniowie!

Przed Wami jedno z większych wyzwań w dotychczasowym życiu. Życzymy Wam wiary we własne siły, połamania piór, trafienia w wymarzone tematy i optymizmu. Aby wyniki, które otrzymacie spełniły Wasze oczekiwania i dały możliwość realizacji dalszych planów edukacji.

TRZYMAMY KCIUKI!

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

18-20 kwietnia 2018r.

 

 1. 1. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w szkole o godz. 8.20 w wyznaczonych gabinetach, o których poinformują wychowawcy.
 2. 2. Egzamin rozpoczyna się (każdego dnia):

I część - 900

II część -1100

 1. 3. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście losują numerek stolika i zajmują wyznaczane im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
 2. 4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierka, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie urządzenia elektroniczne, czyli telefony, zegarki, mp4 itp. zostawiacie w gabinecie, w którym się spotykacie przed egzaminem. Urządzenia te zabezpiecza wychowawca.

5  Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera z gabinetu dyrektora, o godz.8.35 pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

 1. 6. Zestawy egzaminacyjne zostaną rozdane o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.
 2. 7. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, macie obowiązek:
 3. a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości możecie poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego
 4. b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu.
 5. c) zapisać swój trzyznakowy kod oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi. Komplet naklejek otrzymacie przy wejściu na salę w specjalnym woreczku, z którego na każdą część egzaminu wyjmiecie potrzebną liczbę naklejek.
 6. 8. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
 7. a) w części humanistycznej:
 • • zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie — 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony — nie więcej niż 80 minut
 • • zestaw egzaminacyjny z języka polskiego — 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużany — nie więcej niż 135 minut
 1. b) w części matematyczno-przyrodniczej:
 • • zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych — 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony — nie więcej niż 80 minut
 • • zestaw egzaminacyjny z matematyki — 90 minut; w przypadku uczniów {słuchaczy}, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony — nie więcej niż 135 minut
 1. c) w części z języka nowożytnego:
 • • zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym — 60 minut; w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony — nie więcej niż 80 minut
 • • zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym — 60 minut; w przypadku uczniów dla których czas trwania egzaminu maże być przedłużony — nie więcej niż 90 minut.
 1. 9. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
 2. a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej}
 3. b) nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca
 4. c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi
 5. d) nie wypowiada uwag i komentarzy
 6. e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 7. 10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej,
 8. 11. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę.
 9. 12. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów