Ogłoszenia

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel

Informacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg w roku szkolnym 2022/2023

 

Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg ucznia wraz z rodzicem (opiekunem prawnym/tymczasowym). Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

 

1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolneqo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w ustawowym terminie do dnia 15 września 2022 r. w szkole, w której uczeń pobiera naukę.

 

2.   Kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), t.j. 600 zł. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2022).

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Miasta Elbląg, - dziecku klasy zerowej,
  • uczniowi umieszczonemu w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

 

3.   Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy

Na mocy regulacji art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzależnionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne

Katalog wydatków do stypendium

Wniosek można również pobrać z platformy: www.eped.pl moduł Stypendia lub ze strony Urzędu Miejskiego www.elblag.eu w zakładce: bip, załatwianie spraw, karty usług, wnioski Departament Edukacji.

 

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.